ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារពិសេសតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់របស់សាលាជម្រះក្តី និងអង្គការអយ្យការអមសាលាជម្រះក្តី ចំពោះសំណុំរឿងគ្រឿងញៀន ចរាចរណ៍ និងអត្រានុកូលដ្ឋាន

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button