សុខភាព

រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ២នាក់

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា រកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន០២នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ មករា ២០២៤ ។ ខណៈករណីជាសះស្បើយថ្មីមិនមានទេ

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button