ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងយុត្តិធម៌៖

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button