ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ពាក្យ និងការទទួលពាក្យស្នើសុំចូលជាមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ អ.ដ.ក.

👉🔗  តាមដានព័ត៌មានពី នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃគណៈឃោសនាអប់រំ

🌐 Telegram 

🌐 Facebook

🌐 Twitter

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button