ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការឈប់សម្រាកដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចេញសេចក្តីប្រកាសលេខ០១៤/២៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ មករា ២០២៤ ស្ដីពីការឈប់សម្រាកដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

Back to top button